اصول امر به معروف از دیدگاه بزرگان

تأثیر مثال

یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11:05
شخصى به من گفت: آقاى قرائتى! در تلویزیون مثالى زدى آه  مرا حسابى تکان داد! مَثَل این بود
گفتى: اگر یک نوار ده تومانى داشته باشى حاضر نیستى صداى گربه روى آن ضبط آنى، ولى
حاضرى روى نوار مغزت هر چرت و پرتى را ضبط آنى! چرا شنیدن دروغ و تهمت و غیبت و ... برایت
بى اهمیّت است؟!
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.